woensdag 14 augustus 2013

B-rantsoen (Bijstandsrantsoen) Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie, 10-11-2038

Lezen           Bewerken         Geschiedenis

B-rantsoen (Bijstandsrantsoen)      
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie, 10-11-2038                    Ga naar: navigatie,  zoeken
 
 
B- Rantsoen. Rantsoendozen met inhoud. Links: eerste verpakking (2019). Rechts: aangepaste (zgn.
'Houdt Moed') verpakking (2023). Collectie Rijksmuseum Inv. 983572769357.92a.
 

Achtergrond [bewerken]
Op 26 november 2019, elf jaar na het begin van de Grote Crisis en twee jaar na het gewapenderhand neerslaan van de Randstedelijke voedselrellen1 – veroorzaakt door het sluiten van de laatste voedselbank2 in Alphen aan den Rijn - besloot het kabinet Al Abbad3  tot vergaande maatregelen om de financiële positie van de staatskas verder te verstevigen. Met 17% inflatie per jaar – de hoogste van Europa – had de regering geen andere keus dan verdere ingrepen, ondanks de luidkeelse storm van protest die door het land ging. Een van de maatregelen was de invoering van de Wet op de voedselvoorziening. Eerdere ingrepen op de ontoereikend gebleken Vernieuwde Bijstandswet4 uit 2015 hadden niet het beoogde effect gesorteerd: de 147 overgebleven Nederlandse gemeenten waren niet in staat gebleken het immer groeiende leger van bijstandsgerechtigden -  snel gestegen van 43.251 personen in 2008 tot 2.459.347 personen in 2019 – van adequate voeding te voorzien.
 
B- Rantsoen. Bovenzijde van rantsoendoos met inhoudsopgave. Detailopname van de in 2023 na protestacties door bijstandsgerechtigde ontvangers geïntroduceerde aangepaste verpakking, zgn. 'Houdt Moed' model. Collectie Rijksmuseum Inv. 983572769357.92a
 
Bijstandsrantsoenen [bewerken]

Onderdeel van de aanpassingen was de invoering van het zgn. Gemeentelijk Rantsoen. Sinds het wegvallen van de voedselbanken als onderdeel van de landelijke voedselvoorziening in 2019 was een groeiend  ondervoedingsprobleem5 onder de bevolking geconstateerd. Dit was met name merkbaar in het aantal sterfgevallen onder de verplicht tewerkgestelde bijstandsgerechtigden. In sommige werkkampen6 was het sterftepercentage door ondervoeding en vitaminegebrek hoger dan 46%, in kamp ‘Vreugde door Arbeid’ bij Bakkum7 zelfs 56%. De invoering van het Gemeentelijk Rantsoen B moest hier een eind aan maken. Het rantsoen – B  (B betekende ‘Basis’, maar stond in de volksmond als snel bekend als ‘Bijstandsprak’ of (later) ‘Batyaf-hap’)8 moest garant staan voor de dagelijkse benodigde hoeveelheid van 8.000-12.000 kilojoule voor een volwassen persoon. Het rantsoen bestond uit drie doosjes per persoon per dag, gemerkt met de aanduidingen Ochtend, Middag en Avond, en bestond uit 3 verschillende menu’s: Halal9, Vegetarisch en Vleesproduct. Iedere doos was gevuld met verschillende en vaak wisselende producten met de juiste calorische dagwaarde. Doos ‘Avond, menu 3’ bijvoorbeeld bevatte 1 sachet soep- of bouillonpoeder, 1 zakje met water aan te lengen bierpoeder, 1 zakje idem coladrankpoeder, 1 blik vleesproduct, 1 zakje aardappelpureepoeder, 1 zakje gedroogde groenten, 2 yoghurt- of vlaflipbonbons, 1 vitamine-C tablet, 1 papieren servet, 1 mapje lucifers, 1 aanmaakblokje, 1 nicotinepleister (klein), 8 vellen toiletpapier, 1 sachet met een nat doekje en een setje plastic wegwerpbestek. De inhoud was grotendeels afgestemd op het gebruik onder minimale leefomstandigheden, zoals die van de honderdduizenden daklozen. Over de tegenvallende smaak van de voedingswaren werden kranten volgeschreven, doch uiteindelijk werd dit niet prioritair geacht: de door het Nibud10 gecontroleerde lage kosten per voedingspakket gaven de doorslag.

Paardenvlees [bewerken]
Het B-rantsoen werd door de Gemeentelijke Sociale Diensten11 dagelijks uitgereikt aan de bijstandsgerechtigden in de werkkampen en aan hun gezinsleden in de voormalige woonplaats, op wisselende tijden om zwartwerken tegen te gaan. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten had oa. voor de vleesproducten lucratieve contracten afgesloten met buitenlandse vleesleveranciers. Toen bleek dat deze leveranciers paardenvlees in hun vleesproducten vermengd hadden, werd eerst geprobeerd kortingen te bedingen op het geleverde. Dit stuitte echter op scherpe protesten van Nederlandse voedselproducenten. Paardenvlees werd vanaf januari 2020 een integraal onderdeel van het vleesrantsoen. Onder de ontvangers van het bijstandsrantsoen werden veel klachten gehoord over de kwaliteit van met name het vleesproduct van het Avondmenu, dat door veel gebruikers als ‘oneetbaar’ werd bestempeld.

Walvisspek [bewerken]
Tijdens experimenten met de verwerking van een aangespoelde potvis12 in 2013 was gebleken dat de restanten van een walvisachtige goed waren voor een calorisch hoogwaardige voedingssubstantie. Naar aanleiding van deze uitkomst werd in 2017 besloten om de walvisjacht te hervatten. Aangezien de laatste twee Nederlandse vistrawlers13 in 2015 uit de vaart waren genomen moesten Japanse  wetenschappelijke walvisjagers ingehuurd worden.
De introductie van walvisvlees in het bijstandsrantsoen werd oa. door de onlangs in Nederland verboden organisatie Greenpeace14 met agressieve  acties bestreden. Deze mochten echter niet baten: in 2021 werd het paardenvlees vervangen door walvisspek. Verdere aanpassingen in het rantsoen waren de vervanging van groenten door sojaproducten (2023) en - in 2025 -  de introductie van massaal kunstmatig gekweekt spiervlees15. De herintroductie in 2028 van het toentertijd ter discussie staande Zuid-Afrikaanse ‘plofkippenvlees’16 zorgde uiteindelijk voor een rantsoen dat een ogenschijnlijk uitgebalanceerd dieet waarborgde.  

Nabeschouwingen [bewerken]
In 2023 werd het aanzicht van de rantsoendoos meer in overeenstemming gebracht met commercieel verkrijgbare producten - dit ondanks protesten van de Vereniging van Werkende  Nederlanders. Het B-rantsoen werd in 2037 afgeschaft na groeiende klachten uit de Nederlandse samenleving, die vond dat de stigmatisering van bijstandsgerechtigden en werklozen lang genoeg had geduurd. Mede verantwoordelijk hiervoor was de sinds 2035 weer voorzichtig aantrekkende Nederlandse economie17.

Overzicht van de voornaamste regeringsmaatregelen ter bestrijding van de Grote Crisis (2008/2037) [bewerken]
2012. Verhoging btw tot 21%.
2013. Verhoging btw tot 23%.
2014. Invoering importheffing 7 % op transacties met non-euro gebieden.
2014. Afschaffing vrijstelling van Wegenbelasting voor ‘Oldtimers’.
2014. Accijnsverhoging op bier tot €178,00 per hectoliter.
2014. Accijnsverhoging op spiritualiën tot €96,00 per hectoliter.
2014. Accijnsverhoging op tabakswaren tot 64%.
2014. Gedwongen tewerkstelling 364.000 werklozen bij de bouw van windmoleneilanden voor de Nederlandse kust.
2014. Eigen risico zorgverzekering verhoogd tot 550,00 euro per jaar.
2015. Accijnsverhoging op tabakswaren tot 68%.
2015. Afschaffing hypotheekrenteaftrek.
2015. Afschaffing kinderbijslag na het eerste kind.
2015. Afschaffing van de kinderopvangtoeslag. Vrouwen verplicht 3 dagen per week thuis.
2015. Verhoging laagste inkomstenbelastingtarief tot 57%.
2015. 1e Hervorming Bijstandswet.
2015. Verhoging btw tot 27%.
2015. Invoering 19%  accijns op zuivelproducten.
2015. Invoering ‘Pluk-ze regeling’ voor hoger management.
2015. Overdracht geneeskundige controles van UWV naar zorgverzekeringsinstanties.
2016. Accijnsverhoging op tabakswaren tot 68%.
2016. Btw verhoogd tot 31%.
2016. Invoering Demonstratiewet. Demonstraties tegen regeringsbeleid worden bestraft met hoge geldboetes en werkkampstraffen.
2016. Invoering 6-daagse werkweek.
2016. Invoering van de AGF-wet. Rantsoenering van verse groenten, aardappelen en fruit. Deze voedingsmiddelen werden middels een distributiesysteem alleen nog zonder bon beschikbaar gesteld aan dubbelmodaalverdieners zonder kinderen.
2016. Verhoging school- en collegegelden tot max. €19.539,00 per jaar.
2016. Invoering Wet op de Groene Energie. Gebruikers van deze zgn. ‘schone’ energie betaalden voortaan een extra heffing t.b.v. het in stand houden van de laatste Europese kolencentrale.
2016. Verhoging minimale pensioenleeftijd tot 70 jaar.
2017. Accijnsverhoging op tabakswaren tot 71%.
2017. Invoering van de Elektrische Fietsbelasting. Nederlanders met een dergelijk rijwiel betaalden voortaan 19 cent belasting per gereden kilometer. Ruim 1.369.000 werklozen konden in aanmerking komen voor vrijstelling. Zij dienden dan wel het nummer van hun vrijstellingsvergunning buitenshuis zichtbaar op  hun kleding te dragen.
2017. Overheveling  financiële verantwoording voor de totale geneeskundige zorg aan zorgverzekeringsbedrijven. Eigen risico zorg verhoogd tot 750,00 euro per jaar.
2017. Afschaffing van het begrip ‘gepaste arbeid’ voor werklozen.
2018. Accijnsverhoging op tabakswaren tot 69%.
2019. Sluiting van de 578 voedselbanken in Nederland na invoering van de Wet op de Voedselvoorziening. Invoering Gemeentelijk Rantsoen.
2018. Invoering Prostitutiewet. Heffing van 23% belasting op bezoek aan prostituees.
2018. Invoering 7 % belasting op Halal-voedingsmiddelen.
2018. Btw verhoogd tot 35%.
2018. Afschaffing belastingvrijstelling voor geregistreerde ANBI-instellingen.
2019. Accijnsverhoging op tabakswaren tot 75%.
2019. Invoering Staatsgeneesmiddelentarief, verbod op het gebruik van merkgeneesmiddelen.
2019. Beperking ontwikkelingssamenwerking met de Zwartlanden, de Mediterrane Curatelelanden, Ierland  en Balkanlanden tot 0,001 BNP.
2019. Invoering 47% belasting op inkomsten uit zwartwerken.
2020. Accijnsverhoging op tabakswaren tot 79%.
2020. 6% Belastingheffing op reizen per stoptrein naar Brussel.
2020. Toeristenbelasting op reizen naar non-EUlanden verhoogd naar 25%.
2020. Invoering Sociale dienstplicht voor jongeren tot 23 jaar.
2020. Opzegging van het Tweede Schengenaccoord.
2020. Gedwongen tewerkstelling van nog eens 162.450 werklozen bij de grensbewaking.
2020. Verhoging van de energiebelasting tot 62%.
2021. Accijnsverhoging op tabakswaren tot 85%.
2021. Afschaffing minimumloon voor jongeren van 23 tot 35 jaar.
2021. Inroeping van alle studieschulden gemaakt in het kader van de Studielening voor hoger onderwijs (2014).
2021. Btw verhoogd tot 38%.
2022. Accijnsverhoging op tabakswaren tot 90%.
2022. Verplichte verhuizing van te duur wonende woninghurende bijstandsgerechtigden en werklozen naar speciale nieuwbouwwijken in het kader van de Wet op het scheefwonen, opgesteld door minister van volksvoeding en - huisvesting Muhammad al Batyaf (PvdA).
2023. Accijnsverhoging op tabakswaren tot 94%.
2023. Afschaffing van huur- en zorgtoeslag.
2023. Invoering Verplaatsingsbelasting voor forenzen.
2023. Oplegging van 37% belasting aan houders van een tweede paspoort.
2024. Accijnsverhoging op tabakswaren tot 98%.
2024. Invoering 6 % afluisterbelasting op elektronisch verkeer.
2025. Accijnsverhoging op tabakswaren tot 110%.
2025. Invoering Marktplaatswet: heffing van 27% belasting op particuliere transacties.
2025. Gedwongen tewerkstelling van 297.000 werklozen als Bijzonder Opsporingsambtenaar ter uitvoering van de Marktplaatswet.
2025. Btw verhoogd tot 41%.
2026. Accijnsverhoging op tabakswaren tot 121%.
2026. Invoering Cannabiswet: legalisatie nederwiet voor binnenlandse cannabisgebruikers.
2026. Invoering van 27% accijns op nederwiet.
2026. Gedwongen tewerkstelling 326.350 werklozen als Bijzonder Opsporingsambtenaar ter handhaving van de Cannabiswet.
2027. Accijnsverhoging op tabakswaren tot 129%.
2027. Invoering Wegenbelasting voor in Nederland woonachtige Oost-Europeanen.
2027. Gedwongen tewerkstelling 198.000 werklozen als Bijzonder Opsporingsambtenaar ter invordering van wegenbelasting van Oost-Europeanen.
2027. Verbod op het voeren van goedkope huismerken door supermarkten.
2027. Verhoging eigen risico van de zorgverzekeringen naar €999,99 per jaar.
2027. Invoering Wet op de minimumprijzen voor detailhandel. Verbod op uitverkopen.
2028. Accijnsverhoging op tabakswaren tot 140%.
2028. Belastingheffing van 16% op e-mail-, sms- en whatsapverkeer.
2029. Accijnsverlaging op tabakswaren naar 102%.
2029. Grote geldhervorming. Alle banktegoeden werden bevroren, uitvoering van het Geldhervormingsbesluit: alle Nederlandse gezinshoofden ontvingen een eenmalige uitkering van 666 euro waarvan men een week moest rondkomen. Verbeurdverklaring van banktegoeden boven €2999,00.
2029. Verhoging btw tot 44,5%.
2029. Gedwongen tewerkstelling ca. 494.000 werklozen en bijstandsgerechtigden bij de inpoldering van de Waddenzee.
2030. Accijnsverhoging op tabakswaren tot 110%.
2030. Verhoging btw tot 46%.
2030. Invoering verplichte deelname aan Staatsloterij voor alle Nederlandse staatsburgers.
2031. Accijnsverhoging op tabakswaren tot 127%.
2031. 2e hervorming Bijstandswet. Uitkeringen teruggebracht tot €462,40 per maand.
2031. Invoering Wet Avondklok Grote Steden en invoering Uitgaanswet.
2032. Accijnsverhoging op tabakswaren tot 129%.
2032. Invoering 8% belasting op bezoek aan musea, theaters en erfgoedinstellingen.
2032. Gedwongen tewerkstelling 124.000 werklozen als Bijzondere Opsporingsambtenaar ter handhaving van de Uitgaanswet.
2032. Verhoging btw tot 49%.
2033. Accijnsverhoging op tabakswaren tot 135%.
2033. Verhoging minimale pensioenleeftijd naar 73 jaar.
2034. Accijnsverhoging op tabakswaren tot 137%.
2034. Invoering volledig ingevuld belastingaangifteformulier met gekoppelde automatisch Incasso zonder recht op beroep.
2035. Accijnsverhoging op tabakswaren tot 142%.
2035. Liggeld voor patiënten in ziekenhuizen verhoogd naar €1989,00 per dag.
2035. Invoering Wet op de bestijding van lokale valuta.
2035. Verhoging btw tot 51%.
2035. Invoering Wet op de Ruilhandel. Strenge straffen op het ruilen van zelfgekweekte levensmiddelen en tweedehands artikelen door particulieren.
2036 Accijnsverhoging op tabakswaren tot 130%.
2036. Opening 1e verplichte staatswinkel in Roermond.
2036. Verhoging eigen risico van de zorgverzekering naar €1250,00 per jaar.
2037. Invoering variabele snelheid per 10 km. op snelwegen. Verwachte opbrengst aan snelheidsboetes €4.867.347.361,00.
2037. Accijnsverhoging op tabakswaren tot 134,5%.
2037. De provincie Groot-Holland wordt failliet verklaard.
2037. Sluiting onrendabele ziekenhuizen, o.a. AMC, LUMC, Kennemer Gasthuis, West-
Fries Gasthuis, UMC Utrecht en MCL Leeuwarden.
2037. Opening verplichte staatswinkels in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Leeuwarden.
2037. Invoering doodstraf op zwartwerken door autochtonen.
2037. Verhoging minimale pensioenleeftijd naar 75 jaar.
2037. Invoering Wet op de Nacalculatie Invoering Euro. Door een gebleken calculatiefout in de omwisselingskoers van gulden naar euro in 2000 werd de koers bijgesteld van 2,2 naar 0,7. Dit resulteerde in een naheffing per belastingbetaler van €5398,76.
2038. Verhoging btw tot 55%.
2038. Accijnsverhoging op tabakswaren tot 139%.

Zie ook [bewerken]
1 Tot hiertoe en niet verder; P. de Haas, uitgeverij Anarchis,  ISBN 90 254 672 611.
2 Bloedende tomaten: heeft de voedselbank bestaansrecht?, Dr. P. C. van Geneffen, 2017

3 http://nl.wikipedia.org/wiki/Mustafa al Abad
4 www.kb.nl/kranten/Vernieuwde Bijstandswet. Staatscourant 28-11-2015.
5 Ondervoedingsproblematiek in Nederland, cijfers van het CBS, 3/2019
7 The expendables; a study of the death rates in forced labour camps in the Netherlands, J. Wilkins, 2022.
8 http://nl.wikipedia.org/wiki/Mohammed al Batyaf  
9  Wij eten Halal. U toch ook? Uitgave Sire, 2019
10 Het Nibud als volksgezondheidsorganisatie, S. Wyrzinsky, 2023
12 Studies on advanced human nutrition by the WHO, New York, 2017
13 http://www.verloren tradities.nl/vlaggetjesdag.htm)
14 The fight against worldwide operating terrorist organisations, Olaf Torenson, Kiev, 2029
15 Added value of artificial foodsubstances and supplements, H. Davidson, 2022
16 http://nl.wikipedia.org/wiki/Vleesverwerkende industrie/Zuid-Afrikaanse Republiek
17 Wallstreet revisited, 29 years of economical crisis in the Western hemisphere,
     S. Chandrakar, 2038

Printvriendelijke versie

Geen opmerkingen:

Een reactie posten